ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Панчев ЕООД предоставя услуги на своите Клиенти посредством Интернет магазина си - www.panchev.bg

Използването на услугите предлагани в Интернет магазина на Панчев ЕООД означава, че Потребителят е прочел и разбрал текущите Общи условия, като едновременно с това е дал съгласието си да сключи Договор за електронни услуги с Панчев ЕООД.

Панчев ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление: ул. „Васил Левски“ 144, Пловдив 4003, България; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 115530801.

Чл. 1/ Дефиниции

Термините и изразите използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

Чл. 2/ Поръчка

Поръчки могат да бъдат правени само от регистрирани Потребители, предоставили коректни лични данни в сайта на Търговеца.

По смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, чрез кликане върху бутона „Поръчка", Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и изразява своето желание да закупи стоките, намиращи се в неговата количка. Това действие има правно обвързваща сила. След като Клиентът получи потвърждение за направената от него поръчка, Договорът се счита за сключен.

Чл. 3/ Гаранционно обслужване

Всички артикули предлагани в Интернет магазина на Търговеца притежават законова гаранция за съответствие на стоката с Договора за продажба.

Търговецът поема пълната отговорност при установяването на несъответствие на потребителската стока с Договора за продажба, като се задължава да осигури съответстващ артикул, да замени или поправи стоката, или да възстанови заплатената от Клиента сума.

За всяка стока, подлежаща на гаранционно обслужване, Търговецът предлага надеждна гаранционна карта на своите Клиенти, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са нанесени: данните на стоката; контактна информация на оторизираните сервизи на закупения артикул; гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители; гаранционните срокове.

Клиентите нямат право на гаранционно обслужване в случаите на: нарушаване на физическата цялост на стоката; повреди, дължащи се на неправилна експлоатация; повреди, дължащи се на външни въздействия, несвързани с нормалната експлоатация на артикула; опит за отстраняване на повредата/несъответствието от неоторизирано лице или сервиз; загуба на гаранционния документ.

Чл. 4/ Цени

Всички цени, посочените в Интернет магазина на Търговеца, са в български лева с ДДС и не включват разходите по доставката на стоките. Търговецът запазва правото си да променя тези цени във всеки един момент, без предупреждение. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Клиентът следва да заплати всички такси обвързани с износа.

Чл. 5/ Заплащане на закупените стоки

Клиентът би могъл да заплати цената на поръчаната от Интернет магазина на Търговеца стока посредством един от следните методи:

  1. „Наложен платеж“ - в брой при доставка;

  2. „С банкова карта“ по сметка на Панчев ЕООД;

  3. „В брой“ в търговски обект на Панчев ЕООД.

Потребителят избира доброволно метода, по който да заплати поръчаната от него стока. На база избрания метод, Търговецът предоставя на Клиента съответната информация, касаеща процеса на плащане. Всички плащания се извършват в български лева. Потребителят заплаща стойността на закупената от него стока на база фактура.

При плащане „с банкова карта“, поръчката се изпълнява след постъпване на банковия превод по сметката на Панчев ЕООД.

Чл. 6/ Доставка и получаване на стока

Панчев ЕООД извършва доставката на заявената за покупка стока с помощта на:

Срокът за доставка на поръчаната онлайн стока е до пет работни дни от датата на получаване на потвърждението за поръчка. Търговецът запазва правото си да удължи този срок с до седем дни, без предварително да уведомява потребителя. При необходимост от удължаване на срока с повече от седем дни, Панчев ЕООД следва да получи допълнително потвърждение от страна на Потребителя посредством един от предоставените методи за контакт. В случай, че Клиентът не осигури на Търговеца необходимата информация, поръчката бива автоматично отменена.

Доставката на стоката е съобразена с общите условия на куриерските фирми. Разходите по доставката на стока се поемат изцяло от Клиента, с изключение на случаите, в които стоката се доставя от търговски представител на Панчев ЕООД.

Стоката се предава на Клиента или на посочено от него трето лице, след заплащане на дължимата сума. Клиентът или посоченото от него лице следва да прегледа обстойно стоката в момента на нейната доставка. При получаване на стоката, Потребителят или опълномощеното лице е длъжен/о да подпише придружаващите я документи.

Потребителят и/или упълномощеното лице имат право да откажат да подпишат придружаващите документи и да получат заявената стока при едно от следните условия:

В случай на несъответствие между поръчаната и доставената стока, което e нямало как да бъде установено в момента на доставка, Потребителят би могъл да поиска замяна на доставената му стока с поръчаната от него в рамките на 24 часа от получаване на стоката. При невъзможност за замяна, Панчев ЕООД се задължава да възстанови на Клиента цената, която е заплатил за съответната стока. След изтичане на срокът от 24 часа, всякакви последващи претенции на Потребителя за доставената му стока се считат за неоснователни и поради тази причина, не следва да бъдат удовлетворявани.

Панчев ЕООД не носи отговорност при забавяне на доставката в резултат на независещи от него обстоятелства, в т.ч. природни бедствия, забавяне по вина на Доставчика, подадена грешна контактна информация от страна на Потребителя и др. Търговецът се освобождава от задължението си да достави поръчаната онлайн стока в случаите, когато Клиента и/или упълномощеното лице не бъдат намерени на оказания адрес и/или не бъде осигурен достъп до този адрес в срока за изпълнение на доставката. В случай, че Клиентът желае да получи стоката след изтичане на срока за доставка, през който не е бил намерен на посочения адрес, то той следва да поеме и всички разходи по първоначалната доставка. При тези обстоятелства започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждение на повторната поръчка.

Чл. 7/ Лични данни

Панчев ЕООД е Администротор на лични данни.

Лични данни на физически лица се обработват само при дадено съгласие от тяхна страна.

Попълването на електронната форма за поръчка от Интернет магазина се счита от Администратора

за дадено валидно съгласие за обработване на лични данни. Целите на обработката са:

- осъществяване на продажби чрез изпълнение на поръчки на клиенти

- осъществяване на маркетинговата и рекламана политика на Панчев ЕООД

Лични данни се предоставят на други лица само във връзка с изпълнение на дадени поръчки и за

изпълнение на задължения, произтичащи от закон.

-За изпълнение на поръчки, личните данни се предоставят на куриерски фирми.

-За изпълнение на задължения, произтичащи от закон, личните данни се предоставят на

държавни институции.

Физическите лица, дали валидно съгласие за обработване на лични данни имат право:

1. Да поискат:

- достъп до личните си данни,

- коригиране, ако данните са неточни,

- изтриване на личните данни. Изтриването на лични данни е възможно само, ако няма

законово основание за тяхната обработка и съответно определени от закон срокове за тяхното

съхраняване.

2.Да получат следната информация:

- данни, идентифициращи Администартора

- целите и правните основания на обработването

- получателите на техните лични данни

- сроковете за съхранение на техните личните данни.

Заявления за достъп, коригиране и изтриване на лични данни и заявления за получаване на

информация се подават на електронен адрес office@panchev.bg.

Чл. 8/ Други

Панчев ЕООД не носи отговорност за възникнали вреди и/или пропуснати ползи настъпили в резултат на използването или съответно, невъзможността за използване на Интернет магазина на Търговеца.

Панчев ЕООД не отговаря за неточности в публикуваната информация. В тази връзка, предвид динамиката на стокооборота на Дружеството, съществува вероятност артикули, които са със статус „Наличност: да“ в момента на проверка, да не могат да бъдат заявени посредством Интернет магазина. В този случай Търговецът уведомява Клиента за възможността/невъзможността за осъществяване на доставка на поръчаната стока.

Панчев ЕООД не носи отговорност за технически проблеми и смущения дължащи се на експлоатацията на техническото оборудване на Клиента.

Търговецът има право по всяко време да променя каквато и да било информация в Интернет магазина си, като Потребителите се считат за информирани от момента на публикуване на тези промени. Съществува вероятност за забавяне на актуализацията на извършените корекции. В случаите на направени поръчки на база неактуализирана информация, преди самото осъществяване на доставката, Панчев ЕООД се задължава да уведоми своите Клиенти посредством един от предоставените методи за контакт.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

Клиентът се задължава да обезщети Панчев ЕООД за всички претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили в следствие на неизпълнение на задълженията му по настоящия Договор, на нарушения в Общите условия, законовите разпоредби, добрите нрави и други. Потребителят носи отговорност за вредите, които причинява на Търговеца при предоставянето на паролата си от Интернет магазина на Дружеството на трети лица.

Панчев ЕООД има право да актуализира настоящите Общи условия във всеки един момент, като публикуването им в Интернет магазина на фирмата се счита за уведомление на Потребителите за извършените изменения.

ИНФОРМАЦИЯ