ОБЯВА

от "ПАНЧЕВ" ЕООД, ЕИК 115530801, гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Васил Левски №144

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение "МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ПОКРИВА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА" В УПИ XLIX с идентификатор 56784.504.715, "СКЛАДОВА ЛОГИСТИЧНА БАЗА НА ПАНЧЕВ ЕООД", гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" №144

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, Район Северен, гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III-ти Обединител" 22А или в РИОСВ Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Марица" №122.
ОБЯВА

от "ПАНЧЕВ" ЕООД, ЕИК 115530801, гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Васил Левски №144

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение "МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ВЪРХУ ПОКРИВА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА" В УПИ XLIX с идентификатор 56784.504.716, "СКЛАДОВА ЛОГИСТИЧНА БАЗА НА ПАНЧЕВ ЕООД", гр.Пловдив ул. "Георги Трингов" №9

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, Район Северен, гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III-ти Обединител" 22А или в РИОСВ Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Марица" №122.